Vážený klient,

ak máte u nás úver a z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 ste sa dostali do ťažkostí s jeho splácaním, pomôžeme Vám s hľadaním najlepšieho riešenia. Vhodnými možnosťami pre Vás môžu byť napríklad aj dočasné až 50%-tné zníženie platieb vybraných splátok alebo odklad splátok.

Pred podaním žiadosti

Pred podaním žiadosti o odklad splátok si prosím pozorne prečítajte a starostlivo zvážte nasledujúce informácie o odklade splátok:

 • Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
 • Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace).
 • Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
 • Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
 • Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 • Aj ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať, alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.
 • Požiadať o odklad splátok môžete výlučne z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie.
 • Odklad splátok nemá za následok navýšenie celkovej výšky úveru, budete však povinný naviac zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok, čím sa Váš úver predraží. Preto je najúčelnejšie žiadať o odklad iba v nevyhnutnom prípade, keď už nebudete mať žiadne rezervy a ak sa Vaša momentálna finančná situácia zhorší natoľko, že nebudete mať už žiadne iné možnosti svoj úver riadne splácať. Starostlivo zvážte, kedy bude pre Vás optimálne žiadosť podať.
 • Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie a musí obsahovať všetky údaje podľa vzoru uvedeného v platnom zákone, vrátane návrhu na obdobie odkladu splátok, ktoré nemôže byť dlhšie ako 3 mesiace.
 • Odklad splátok nemusí byť povolený v prípade, ak žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená, neobsahuje všetky potrebné náležitosti alebo ste v neprípustnom omeškaní so splátkou niektorého z Vašich úverov, prípadne z iných zákonných dôvodov.
 • O posúdení Vašej žiadosti a povolení alebo odmietnutí odkladu splátok Vás budeme informovať v zákonnej lehote. Budeme Vás tiež informovať, ak bude Vaša žiadosť neúplná a bude potrebné ju opraviť alebo doplniť.
 • Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy.
 • Povolený odklad splátok Vám nebude brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok.
 • Odklad splátok nemá žiadny vplyv na povinnosť klienta ďalej bez prerušenia a včas uhrádzať platby za poistenie vozidla, poskytovanie služieb systémov SHERLOG Security a SHERLOG Trace za účelom zabezpečenia vozidla proti krádeži, či iné služby dohodnuté medzi klientom a tretími stranami.
A

V prípade nejasností sú Vám k dispozícii pracovníci nášho Klientskeho servisu v pracovné dni od 9:00 do 17:00 hodiny na telefónnom čísle +421 911 033 396 alebo e-mailovej adrese info@sautoleasing.sk.

Nezáväzná online žiadosť

  ×
  Rýchly kontakt


   ×