Vážený klient,

ak máte u nás úver a z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 ste sa dostali do ťažkostí s jeho splácaním, pomôžeme Vám s hľadaním najlepšieho riešenia. Vhodnými možnosťami pre Vás môžu byť napríklad aj dočasné až 50%-tné zníženie platieb vybraných splátok alebo odklad splácania úveru.

Pred podaním žiadosti

Pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru si prosím pozorne prečítajte a starostlivo zvážte nasledujúce informácie o odklade splácania úveru:

 • Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.
 • Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace).
 • Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
 • Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
 • Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 • Požiadať o odklad splácania úveru môžete výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledku pandémie.
 • Aj ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.
 • Odklad splácania úveru nemá za následok navýšenie celkovej výšky dlžnej sumy istiny úveru, budete však povinný naviac zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok, čím sa Váš úver predraží. Preto je najúčelnejšie žiadať o odklad iba v nevyhnutnom prípade, keď už nebudete mať žiadne rezervy a ak sa Vaša momentálna finančná situácia zhorší natoľko, že nebudete mať už žiadne iné možnosti svoj úver riadne splácať. Starostlivo zvážte, kedy bude pre Vás optimálne žiadosť podať.
 • Žiadosť o odklad splácania úveru sa podáva v písomnej forme a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka a obsahovať všetky údaje podľa vzoru uvedeného v platnom zákone, vrátane návrhu na obdobie odkladu splácania úveru, ktoré nemôže byť dlhšie ako 3 mesiace.
 • Odklad splácania úveru nemusí byť povolený v prípade, ak žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená, neobsahuje všetky potrebné náležitosti alebo ste v neprípustnom omeškaní so splátkou niektorého z Vašich úverov, prípadne z iných zákonných dôvodov.
 • O posúdení Vašej žiadosti a povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru Vás budeme informovať v zákonnej lehote. Budeme Vás tiež informovať, ak bude Vaša žiadosť neúplná a bude potrebné ju opraviť alebo doplniť.
 • Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej.
 • Povolený odklad splácania úveru Vám nebude brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru.
 • Odklad splácania úveru nemá žiadny vplyv na povinnosť klienta ďalej bez prerušenia a včas uhrádzať platby za poistenie vozidla, poskytovanie služieb systémov SHERLOG Security a SHERLOG Trace za účelom zabezpečenia vozidla proti krádeži, či iné služby dohodnuté medzi klientom a tretími stranami

 

A

V prípade nejasností sú Vám k dispozícii pracovníci nášho Klientskeho servisu v pracovné dni od 9:00 do 17:00 hodiny na telefónnom čísle 02/48 62 98 00 alebo e-mailovej adrese info@sautoleasing.sk.

Nezáväzná online žiadosť

  ×
  Rýchly kontakt


   ×