Mám záujem o predčasné doplatenie zmluvy

Informatívnu kalkuláciu predčasného splatenia zmluvy získate na našej infolinke.

Ak sa rozhodnete zmluvu vyplatiť, doručte spoločnosti sAutoleasing SK písomnú Žiadosť o predčasné splatenie úveru / Žiadosť o predčasné ukončenie lízingovej zmluvy dohodou, na základe ktorej Vám budú z našej strany spracované písomné dohody o ukončení zmluvy vrátane vyčíslenia finálneho doplatku Vašich záväzkov.

Po vyrovnaní všetkých záväzkov a vrátení originálu podpísanej dohody o ukončení zmluvy, Vám bude odoslané potvrdenie o jej splatení a plná moc k prihláseniu nového vlastníka vozidla (ak spoločnosť sAutoleasing SK bola vo veľkom technickom preukaze zapísaná ako vlastník vozidla)  alebo plná moc na zrušenie záložného práva.

V prípade, že poistenie financovaného vozidla bolo sprostredkované v rámci Vami uzatvorenej zmluvy, dochádza spoločne s jej ukončením aj k jeho zániku. Nezabudnite tak vozidlo poistiť na svoje náklady.

Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×